Công nghệ tính toán

Epfen được thiết kế bằng công nghệ siêu máy tính (HPC) và ảo hóa cho phép thực hiện mọi tính toán đơn giản đến phức tạp một cách hiệu quả và có hệ thống.

Epfen được thiết kế bằng công nghệ siêu máy tính (HPC) và ảo hóa cho phép thực hiện mọi tính toán đơn giản đến phức tạp một cách hiệu quả và có hệ thống.

Dịch vụ khác

Công nghệ dữ liệu lớn

Siêu máy tính Epfen cho phép thu nhận, xử lý, lưu trữ, biểu diễn và phân phối dữ liệu lớn thời gian thực trong mọi ứng dụng Big Data và IoT.

Triển khai ứng dụng

Epfen cho phép tích hợp, phát triển vô hạn ứng dụng một cách nhanh chóng, hiệu quả và bảo mật bẳng mọi ngôn ngữ lập trình và hướng tới mọi đối tượng.