Nổi bật

Dữ liệu lớn (Big Data) là gì?

Dữ liệu lớn là bộ dữ liệu quá to và phức tạp mà phần mềm ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không đủ để giải quyết chúng. Những thách thức lớn về dữ liệu bao gồm thu thập dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, phân tích dữ liệu, tìm kiếm, chia sẻ, truyền tải, hình dung, biểu diễn, truy vấn, cập nhật và bảo mật thông tin. Thông thường, người ta chia thành ba chiều của dữ liệu lớn được gọi là dung lượng, tính đa dạng và tốc độ.